Etusivu > Yksityishenkilö > Suomesta Ruotsiin > Suomen eläkejärjestelmä

Suomen eläkejärjestelmä

Kaikki Suomessa työskentelevät ansaitsevat työeläkettä. Ne, jotka eivät ole olleet ansiotyössä ja ne, joiden työeläke on pieni, saavat asumisperusteista kansaneläkettä. Kansaneläkkeen myöntää ja maksaa Kela. Sen saamisen edellytyksenä on, että saaja on asunut Suomessa vähintään kolme vuotta täytettyään 16 vuotta ja että muut eläkkeet ja korvaukset eivät ylitä niille asetettua rajaa. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa myös se, elääkö yksin vai avioliitossa.

Työeläkettä ja kansaneläkettä voi saada vanhuuseläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä, kuntoutustukena, työttömyyseläkkeenä tai perhe-eläkkeenä. Työeläkettä maksetaan myös osa-aikaeläkkeenä. Työkyvyttömyyseläke myönnetään pysyvän työkyvyttömyyden perusteella. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutus on aina etusijalla eläkkeeseen nähden. Perhe-eläkettä myönnetään leskelle ja alle 18-vuotiaille lapsille. Kela maksaa lapseneläkettä päätoimisesti opiskeleville lapsille 21 vuoden ikään saakka.

Työeläkkeen vanhuuseläkeikä on joustava. Työeläkkeelle voi jäädä 63–68 vuoden iässä. Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on kuitenkin 65 vuotta.

Miten eläke karttuu

Tavallisesti työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuosittaisesta työtulosta. Karttumisprosentti nousee iän myötä. Ikävälillä 53–62 vuotta eläkekarttuma on 1,9 prosenttia työtulosta ja ikävälillä 63–68 vuotta 4,5 prosenttia vuosityötulosta. Kansaneläkkeen määrä on riippuvainen siitä, kuinka kauan eläkkeensaaja on asunut Suomessa. Mikäli hän ei ole asunut Suomessa vähintään 40 vuotta 16–64 vuoden iässä, kansaneläkettä vähennetään suhteessa siihen aikaan, jolloin hän on asunut ulkomailla.

Työeläkevakuutus

Suomessa työeläkevakuutusta hallinnoidaan hajautetusti. Työnantajat vakuuttavat työntekijänsä ja yrittäjät itsensä valitsemassaan työeläkevakuutusyhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä. Tiedot vakuutuksista ja eläkkeistä löytyvät kuitenkin työeläkejärjestelmän yhteisistä rekistereistä.

Sekä työnantaja että työntekijä maksavat työeläkevakuutusmaksua, mutta työnantaja pidättää työntekijän maksun palkasta ja tilittää sen työeläkevakuuttajalle oman maksunsa yhteydessä.

Erilaisia työntekijä- ja yrittäjäryhmiä koskevat eri työeläkelait. Yksityisen sektorin työntekijät vakuutetaan työntekijän eläkelain, TyEL:in, mukaan. Yrittäjiä, maatalousyrittäjiä, merimiehiä sekä valtion, kuntien ja kirkon palveluksessa olevia varten on omat eläkelait.

Maahanmuuttajan erityistuki

Yli 65-vuotias tai työkyvytön maahanmuuttaja, jolla ei ole oikeutta täyteen kansaneläkkeeseen, voi saada Kelalta maahanmuuttajan erityistukea asuttuaan vakinaisesti Suomessa 5 vuotta.

 

Lähde: Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali